สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านกาบบัว

          

 

บ้านกาบบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำที่ความอุดมสมบูรณ์ มีดอกบัวขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำ  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำที่มีดอกบัวบานอยู่เต็มหนองน้ำ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านหนองบัว”  ต่อมาได้มีประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพิ่มขึ้น  ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือกัน ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่  โดยนำเอกลักษณ์ ดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน โดยเรียกชื่อว่า “บ้านกาบบัว” และเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน