สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองแขม

          

 

บ้านหนองแขม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

  เดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  สภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำใหญ่ ที่มีพืชชนิดหนึ่ง     ชื่อต้นแขม  ซึ่งขึ้นอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มอยู่เป็นจำนวนมากเต็มหนองน้ำ  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จึงได้เรียกชื่อว่า “บ้านหนองแขม” ตามชื่อของพืชที่ชอบขึ้นบริเวณ หนองน้ำและเมื่อมีคลองระบายน้ำสุพรรณ  ๓ เกิดขึ้น โดยการขุดของกรมชลประทาน ห้วยหนองที่มีอยู่ก็ปรับสภาพเป็นพื้นที่ทำนา  ทำไร่อ้อย ยังคงเหลือไว้แต่ชื่อ  บ้านหนองแขม  ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน