สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านกร่างสามราก

          

 

บ้านกร่างสามราก  ตั้งอยู่หมู่ ๓ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

     เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี สภาพเดิมเป็นป้าไผ่ และหญ้าแฝก ขึ้นหนาแน่น มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน มาประกอบอาชีพทำไร่ยาสูบ ส่วนคนไทยประกอบอาชีพทำนา ชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นชุมชนย่อย ประกอบด้วย บ้านหนองไผ่รี บ้านกร่างสามราก บ้านหนองหม้อแกง บ้านรางยายบัว ซึ่งมีหมื่นชลนิยมยิ่ง เป็นคนปกครอง ที่เรียกชื่อหมู่บ้านกร่างสามรากนั้น เพราะมีต้นกร่างใหญ่มากอยู่ในชุมชน มีลำต้นใหญ่ยืนอยู่บนรากที่มีสามราก ต่อมามีโรงงานน้ำตาล เกิดขึ้นที่ อำเภอสามชุก ชาวบ้านจึงเลิกทำยาสูบหันมาปลูกอ้อยแทน และได้ใช้ชื่อต้นกร่างที่มีสามรากเป็นชื่อหมู่บ้าน “กร่างสามราก” ต่อมา ได้ใช้ชื่อว่า “บ้านกร่างสามยอด” หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดิน เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามข้อมูลของงานทะเบียนราษฎร์) กรมการปกครอง เป็นต้นมา