สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านปากดงท่าศาล

          

“พระพุทธรัตนลือนาม ข้าวหลามรัตนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

บ้านปากดงท่าศาล  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านป่าดง” เพระสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าปกคลุม การเดินทางไปมา ลำบากมาก และได้เรียกกันจนเพี้ยนเป็น “บ้านปากดง”  มีวัดประจำหมู่บ้านคือ “วัดปากดงท่าศาล” มีพุทธรัตน ที่หลวงพ่อแพ  นำมาประดิษฐ์สถานไว้ที่วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะของคนในหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านปากดงท่าศาล”  ตามชื่อวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน