สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทุ้งกระเต้น

         

 

บ้านทุ้งกระเต้น  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจาก หมู่ที่ ๖ บ้านกาบบัว เดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีปลิงอาศัยอยู่ชุกชุมจำนวน มาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำนี้เวลาไปทำมาหากิน จับปลา หาผักในหนองน้ำแห่งนี้ ก็จะโดนปลิงเกาะแทบทุกคน ทำให้เวลาโดนปลิงเกาะก็จะกระโดดโลดเต้น เพราะรู้สึงขยะแขยง จึงเรียกชื่อบ้านเป็นหนองกระเต้น ต่อมาหนองน้ำได้ตื่นเขินชาวบ้านใช้ในการทำนา ทำไร่ และพัฒนาจากหนองน้ำเป็นที่ในการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพ หลัก ต่อมาในปี     พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ที่ ๖ บ้านกาบบัว ชาวบ้านจึงใช้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “านทุ่งกระเต้” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน