สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนิคมเกษตรกรรม

         

 

บ้านนิคมเกษตรกรรม  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
เดิมทีอยู่ร่วมกับหมู่ที่ ๔ ตำบลเขาดิน เริ่ม พศ. ๒๕๓๒ บริษัทประสงค์ จัดทำโครงการสวนเกษตร  ชื่อ นิคมเกษตรกรรมเพื่อส่งออก โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สนับสนุน  ด้านสินเชื้อ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรภาคกลางหลายจังหวัด ได้จำนวน ๑๓๙ ราย  และได้สนับสนุนจัดสรรที่ดินทำกิน คนละ ๘ ไร่ พร้อมบ้าน หนึ่งหลัง ทำการปลูกพืชล้มลุก ๒.๕ ไร่ ปลูกส้มโอ ๒ ไร่ ปลูกมะม่วง ๓ ไร่  และใช้เนื้อที่ปลูกบ้าน ๐.๕ ไร่   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการแยกหมู่บ้านใหม่ ออกจากหมู่ที่ ๔ มาเป็นหมู่ที่ ๑๑ ของตำบลเขาดิน ใช้ชื่อเรียกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดสวนเกษตร ว่า  “บ้านนิคมเกษตรกรรม” จนมาถึงปัจจุบัน