สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรางแจง

          

“หมู่บ้านคนดี อนุรักษ์ประเพณีไทย กล้วยไม้งดงาม”

 

บ้านหนองขนาก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

    หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกติดปากว่า “บ้านหนองกระหนาก” ซึ่งแยกมาจากหมู่ ๘ บ้านสีบัวทอง เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีต้นกระหนากขึ้นอยู่จำนวนมากบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๐ ชาวบ้านได้มาตั้งบ้านเรือนพักอาศัยอยู่บริเวณนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว ทำไร่อ้อยและเลี้ยงสัตว์พื้นที่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านหนองขนาก” หมู่ที่ ๑๐ ตามข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)