พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
ทต.เขาดิน ร่วมกับ อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 จังหวัด รวม 8 แห่ง ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ อบต.วังลึกซ่อมแซมถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 ตำบล
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
โครงการกำจัดวัชพืช บริเวณทางน้ำและทางบก
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดินสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560


   
   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชน 87 เกาะโซนหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการชุมชนร่วมพัฒนาวัยรุ่น รักให้เป็นใส่ใจอนาคต
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการเตรียมการและป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559


   
   
   
 
โครงการให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับเด็ก และเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
วันที่ 18 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตำบลเขาดิน ผลิตสบู่ไหมทอง ทำความสะอาดร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เปล่งปลั่ง สดใส และยาหม่อง หอมเย็นสดชื่น แก้วิงเวียนศีรษะ บรรเทาผดผื่นคัน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน จัดทำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟู ด้านสุขภาพและร่างกายของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ด้านโภชนาการ
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2558


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า