หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
สร้างศาลาเพื่อบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน คณะผู้บริหารสท.ข้าราชการพนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกฯคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหลวง จ.สุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561


   
   
   
 
ารประชุมคณะการอนุกรรมการ (สปสช.)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดประชุมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ขอต้อนรับคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานของ ทต.สะพลี จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561


   
   
   
 
วันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมประชุมวางแผนกับ รพ.สต. 2 แห่งและผู้นำ คณะกรรมการชุมชนเรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน สวัสดีปีใหม่ 2561
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินต้อนรับการทำงานวันแรกของปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561


   
   
   
 
ทต.เขาดิน ร่วมกับ อปท. ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 จังหวัด รวม 8 แห่ง ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ อบต.วังลึกซ่อมแซมถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง 2 ตำบล
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า