พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับคณะครู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยและ อสม.ตำบลเขาดิน จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดกาบบัว
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย รพ.สต.บ้านหนองแขม/รพ.สต.บ้านเขาดิน และอสม ร่วมจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
​เทศบาลตำบลเขาดิน​ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดินสมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินจัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมในการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/สมาชิก ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับต้อนรับคณะ/หัวหน้าส่วนประชุมสัญจรและอำเภอเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ตัอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอดูงานโครงการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
ข่าวเทศบาลตำบลเขาดิน กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
บรรยากาศทักทายยามเช้า ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
สื่อมวลชน นักข่าวช่อง 3 ช่อง 9 ช่องไทยรัฐทีวี ช่องไทยพีบีเอส เยี่ยมชมการบริหารจัดการตำบลต้นแบบการบริหารกองทุนสุขภาพฯระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย