หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีปูยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 9 84
2 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ 8 99
3 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมถนนพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 79
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านห้วงมะระ 82
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยในการจราจร หมู่ที่ 7 บ้านห้วงมะระ 105
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 78
7 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 80
8 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 80
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อการบริการประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านห้วงมะระ 100
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของเอนกประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน หมู่ที่ 7 100
11 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมู่ที่ 2 74
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระเต้น 0
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนาก 71
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีปูยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 9 98
15 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากดงท่าศาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 116
หน้าแรก << ก่อนหน้า