พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
เทศบาลตำบลเขาดิน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2560  
การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
องค์ความรู้ภารกิจ บทบาท หน้าที่  
องค์ความรู้ภารกิจ บทบาท หน้าที่
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เกร็ดความรู้อาเซียน  
อาเซียน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
องค์ความรู้ในการทำงานให้มีความสุข  
เทศบาลตำบลเขาดินดำเนินการจัดองค์ความรู้ในการทำงานให้มีความสุข
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
การพูดในที่ชุมชน  
องค์ความรู้การพูดในที่ชุมชน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
การจัดการองค์ความรู้  
เทศบาลตำบลเขาดิน ดำเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า