หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 0
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ ๒๖-๐๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านหนองขนาก ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 0
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านรางแจง ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 0
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนอุโลก ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 0
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 3
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 9 บ้านรางแจง ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 43
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 2 บ้านปากดงท่าศาล ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 38
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ทับผิวจราจรเดิม หมู่ 11 บ้านนิคมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 43
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 56
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 12 บ้านทุ่งกระเต้น 65
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 4 บ้านหนองแขม 57
12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 72
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 73
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน 75
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน 88
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งบานประตูปิด-เปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 7 79
18 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำป้ายชื่อแบ่งเขต/เกาะโซนผู้ประสานงาน 69
19 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 82
20 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย 78