เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 13
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 13
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนาก ตำบลเขาดิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง วันที่ 19 พค 63 27
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนาก ตำบลเขาดิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง วันที่ 8 พค 63 28
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนาก ตำบลเขาดิน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง วันที่ 8 พค 63 29
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมู่ที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน วันที่ 1 พค 63 35
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน วันที่ 1 พค 63 31
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมู่ที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน วันที่ 1 พค 63 31
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน วันที่ 1 พค 63 32
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมู่ที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน วันที่ 30 เมย 63 30
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน วันที่ 30 เมย 63 31
13 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมูที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 35
14 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 35
15 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 34
16 ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมูที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 35
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมูที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 41
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึงฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 48
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-008 สายบ้านรางแจง-ทุ่งกระเต้น เริ่มจากบริเวณติดที่ดินนายมานัด รอบรู้ ถึงบริเวณติดที่ดินนายบัวอ่อน บัวคลี่ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระเต้น ตำบลเขาดิน กว้าง 4 เมตร 35
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-003 สายบ้านรางแจง เริ่มจากบริเวณติดที่ดินนายแล ราตรี ถึงบริเวณติดที่ดินนางพรณิภา มาลาจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านรางแจง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาล 34