เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 

 

 

นายวิสุทธิ์   พุทธคาวี

 

ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน
(นักบริหารงานเทศบาล 8)นายจักรี  สีดาตม

นายกิตติ  เจริญพงศ์

         พ.จ.อ.จักรกฤษณ์  สุกใส         

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 

นางสาวศุภณิทชาภัคกิ์ แจ่มจันทร์

นายปริตต์  คงชยะนันท์

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


 

นางสาวนภัสนาถ  สุขสำราญ

นางสาวพิมชนก  คีรีวงค์

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวสุกัญญา  สงวนเผ่า

นางสาวยุพิน  เหมบุตร

           นางสาวพีชณัฐฏา  ราตรี              

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ