พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 

 

 

นายวิสุทธิ์   พุทธคาวี

 

ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
นางสาวจันทร์เพ็ญ  น้ำแก้ว

นายกิตติ ด้วงเหมือน

พ.จ.อ.จักรกฤษณ์  สุกใส

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวณิชชาภัทร  สมยา

นางสาวศุภณิทชาภัคกิ์ แจ่มจันทร์

นายปริตต์  คงชยะนันท์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรนางสาวสุกัญญา  สงวนเผ่า

นางสาวยุพิน  เหมบุตร

           นางสาวพีชณัฐฏา  ราตรี              

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ