พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลเขาดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลเขาดิน

เทศบาลตำบลเขาดิน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ด้าน             ดังต่อไปนี้

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน

3.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การผังเมือง  และเทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

4.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และยาเสพติด

5.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี  ของท้องถิ่น