พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นของ เทศบาลตำบลเขาดิน  
คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นของ เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของเทศบาลตำบลเขาดิน  
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาดิน  
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน  
รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย