เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาดิน  
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 3  
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 24 กันยายน 2563  
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาดิน  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน มีนาคม 2562  
1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน มีนาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน เมษายน 2562  
2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน เมษายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
3.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน พฤษภาคม 2562  
3.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน พฤษภาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
4.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน มิถุนายน 2562  
4.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน มิถุนายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน กรกฎาคม 2562  
5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเดือน กรกฎาคม 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย