เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาดิน  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563]

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นของ เทศบาลตำบลเขาดิน  
คู่มือการปฏิบัติงานเบื้องต้นของ เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562]

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562]