เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 ปลัดเทศบาล /ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน สักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลเขาดิน และประชุมทีมงานวางแผนและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินและคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ ที่ถูกต้องและการป้องกันโรคข้อเขาเสื่อมให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการกลุ่มงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินให้การต้อนรับ ท่านธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชและหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563


   
   
   
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลพร้อมข้าราชการ/พนักงาน ให้การต้อนรับ ท่านนายอำเภอเดิมบางนางบวช/กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม /กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามโครงการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินมอบถุงยังชีพ (ครบ 999 ครัวเรือน)ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เรื่องเล่าสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลเขาดิน 3 ปีที่ผ่านมา ปี2560/2561/2562
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย