หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
การประชุมคณะทำงาน ผู้บริหาร ทต.เขาดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเปียก (ถังกรีนโคน) โดยใช้หลัก 3Rs
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
การประชุมผุ้บริหาร/สท เพื่อปรึกษาสอบถาม ติดตามแก้ไขปัญหาและเร่งดำเนินการวาระแห่งชาติการลดปริมาณขยะ ในตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561


   
   
   
 
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการกำจัดเหาให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลเขาดิน ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลได้ดำเนินการโครงการให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนันบ้า ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561


   
   
   
 
สร้างศาลาเพื่อบริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน คณะผู้บริหารสท.ข้าราชการพนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกฯคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหลวง จ.สุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561


   
   
   
 
ารประชุมคณะการอนุกรรมการ (สปสช.)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย