เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลพร้อมข้าราชการ/พนักงาน ให้การต้อนรับ ท่านนายอำเภอเดิมบางนางบวช/กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม /กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามโครงการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินมอบถุงยังชีพ (ครบ 999 ครัวเรือน)ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
เรื่องเล่าสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลเขาดิน 3 ปีที่ผ่านมา ปี2560/2561/2562
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ขัาราชการ/พนักงาน ทต.เขาดิน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และรพ.สต.ทั้ง 2 แห่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนตำบลเขาดิน ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 1,700 ครัวเรือน 600
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553


   
   
   
 
ผู้บริหารและทีมงานเทศบาลตำบลเขาดินทำบุญ/ถวายสังฆทาน/บำเพ็ญประโยชน์ วันพระแรกของเดือนสร้างสติ สมาธิ ปัญญาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี ขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเขาดิน เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
กรรมสนุกๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563


   
   
   
 
เอาฤกษ์เอาชัย เปิดทำงานวันแรก ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563


   
   
   
 
ส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่​ 2563
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส่วนราชการ / จิตอาสาและประชาชนตำบลเขาดิน ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย