พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
กรรมสนุกๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
   
เอาฤกษ์เอาชัย เปิดทำงานวันแรก ประจำปี 2563
   
ส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่​ 2563
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส่วนราชการ / จิตอาสาและประชาชนตำบลเขาดิน ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีถวายพานดอกไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญเข้าวัด ทุกวันพระแรกของเดือน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงวัดในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหาร และดนตรีบำบัด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้รับเกียรติจาก ท่านวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเขาดิน ประจำปี 2562
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาดิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและชุมชน
   
ทต.เขาดิน/ อบจ. สุพรรณบุรี /กำนัน /ผู้ใหญ่ และคณะกรรมการวัดปากดงท่าศาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด