เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ประดับไฟและกระทงไฟสวยงามร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดปากดงท่าศาลเชิญมาร่วมงานในวันศุกร์ที่ 30-31 ตุลาคม 2563
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ
   
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 ปลัดเทศบาล /ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน สักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลเขาดิน และประชุมทีมงานวางแผนและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562
   
เทศบาลตำบลเขาดินและคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดินจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดินโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ ที่ถูกต้องและการป้องกันโรคข้อเขาเสื่อมให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
   
เทศบาลตำบลเขาดินให้การต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการกลุ่มงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
   
เทศบาลตำบลเขาดินให้การต้อนรับ ท่านธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชและหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจร ประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาดิน
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสตรีเทศบ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด