พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
ทต. เขาดิน ร่วมกับ อบจ. สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการวัดปากดงท่าศาล ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 10-11​ พฤศจิกายน 2562
   
ท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ดี
   
เปิดโครงการฝึกว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
   
ต้อนรับปีงบประมาณ 2563 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน
   
ส่งท้ายปีงบประมาณ ประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งของภารกิจเทศบาลตำบลเขาดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
   
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เปิดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพร่างกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขาดิน
   
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน และแจ้งรายละเอียด โครงการของเทศบาลให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหาร และดนตรีบำบัด ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 7 ปี ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึมในวัยเด็ก
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด