พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ณ วัดหนองแขม ประจำปี 2562
   
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม
   
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการเพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับคณะครู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยและ อสม.ตำบลเขาดิน จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดกาบบัว
   
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย รพ.สต.บ้านหนองแขม/รพ.สต.บ้านเขาดิน และอสม ร่วมจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
   
​เทศบาลตำบลเขาดิน​ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดินสมัยประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
   
เทศบาลตำบลเขาดินจัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมในการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลผู้ป่วย/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส /กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด
   
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/สมาชิก ข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับต้อนรับคณะ/หัวหน้าส่วนประชุมสัญจรและอำเภอเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ตัอนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอดูงานโครงการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด