เทศบาลตำบลเขาดิน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลพร้อมข้าราชการ/พนักงาน ให้การต้อนรับ ท่านนายอำเภอเดิมบางนางบวช/กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม /กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามโครงการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
   
เทศบาลตำบลเขาดินมอบถุงยังชีพ (ครบ 999 ครัวเรือน)ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)
   
เรื่องเล่าสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลเขาดิน 3 ปีที่ผ่านมา ปี2560/2561/2562
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ขัาราชการ/พนักงาน ทต.เขาดิน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และรพ.สต.ทั้ง 2 แห่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนตำบลเขาดิน ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 1,700 ครัวเรือน 600
   
ผู้บริหารและทีมงานเทศบาลตำบลเขาดินทำบุญ/ถวายสังฆทาน/บำเพ็ญประโยชน์ วันพระแรกของเดือนสร้างสติ สมาธิ ปัญญาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข
   
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน ประจำปี 2563
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี ขอศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของเทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเขาดิน เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
   
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด