หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน รณรงค์การใช้ถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะในตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลเขาดิน ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
   
เทศบาลตำบลเขาดินต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลทุ่งคลี ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
   
ร่วมเดินรณรงค์ให้ชุมชน ร่วมกันคิดแยกขยะเปียก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนในเขตตำบลเขาดิน
   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดินร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
   
การประชุมคณะทำงาน ผู้บริหาร ทต.เขาดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำทั้ง 12 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเปียก (ถังกรีนโคน) โดยใช้หลัก 3Rs
   
การประชุมผุ้บริหาร/สท เพื่อปรึกษาสอบถาม ติดตามแก้ไขปัญหาและเร่งดำเนินการวาระแห่งชาติการลดปริมาณขยะ ในตำบลเขาดิน
   
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
   
เทศบาลตำบลเขาดินร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลเขาดิน
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด